ჩვენ შესახებ

ქართული ლიტერატურული ინიციატივა წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. ორგანიზაციის ინსტიტუციური განვითარების მხარდამჭერია კონრად ადენაუერის ფონდი.

ორგანიზაციის მიზნებია:

  • კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავება ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების განვითარება.

  • საქართველოში ლიტერატურული პროცესის განვითარება და, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, შესაბამისი ინიციატივების და პროექტების განხორციელება.

  • კავკასიის რეგიონში მიმდინარე ლიტერატურული და კულტურული პროცესების და გამოცდილების გაზიარება ქართული და უცხოური აუდიტორიისთვის.

  • ლიტერატურული და სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლების სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების გასამტკიცებლად ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით შესაბამისი ინიციატივების და პროექტების შემუშავება და განხორციელება.

  • ლიტერატურული და სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებისთვის სადისკუსიო პლატფორმების უზრუნველყოფა სფეროს წინაშე არსებული გამოწევევების ანალიზის, პროფესიული შესაძლებლობების გაზრდის, გამოცდილების გაზიარების თუ სხვა აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობის უზრუნველსაყოფად.

  • ლიტერატურული და სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ  საკითხებზე.